Informace o ochraně osobních údajů

Níže uvedený správce osobních údajů Vám předkládá informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále také jako „nařízení GDPR“).

Totožnost správce osobních údajů:
Monika Dočkalová, se sídlem Bratrušovská 2342/7, 787 01 Šumperk, IČ: 46100148.

Kontaktní údaje správce:
Poštovní adresa: Šumperk, Bratrušovská 2342/7, PSČ 787 01
E-mail: monika233@seznam.cz
Tel.: +420 776 890 120.

Účely zpracování osobních údajů:
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem o používání Fitness Kotelna.

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:
Osobní údaje nejsou předávány dalším osobám s výjimkou případného plnění zákonných povinností. Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů:
Po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu se zákazníkem a dále nejméně po dobu povinné archivace údajů dle právních předpisů.

Práva subjektů osobních údajů:
Ve smyslu nařízení GDPR máte zejména následující práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

a) Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

b) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: Jsou-li údaje zpracovávané správcem nepřesné, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění.

c) Právo na výmaz: Máte právo požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů. Správce vymaže Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo odpadla zákonná povinnost ke zpracování.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případech stanovených nařízením GDPR máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů.

e) Právo na přenositelnost údajů: V případě, že správce bude provádět automatizované zpracování osobních údajů, máte právo na zajištění jejich přenositelnosti k jinému správci.

f) Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů správce a třetích osob. Správce dále v takovém případě osobní údaje nezpracovává, ledaže existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami subjektu údajů.

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Nesplní-li správce své zákonné povinnosti, máte právo podat na postup správce stížnost k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je správce oprávněn za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout.